โนห์ถูกระงับ ความผิดระดับของการแทรกแซงและความประมาท

โนห์ถูกระงับ การแข่ง ขันที่ 1 โนห์ (ในภาพ) ผู้ขับ ขี่ของ พยานหมี ได้รับ สารภาพ ใน
ข้อหา ขี่รถโดย ประมาท ภายใต้กฎ เอ็มอาร์เอ 44 (9) ในระ ยะใกล้ 1,000 เมตร

เขาพยา ยามไม่ เพียงพอ ที่จะ ป้องกันไม่ ให้ภูเขาของ เขาขยับ ด้านในเมื่อ มีความ ชัดเจน
ไม่เพียง พอของ วันเสาร์

ซึ่งได้ รับการ ตรวจสอบ และ ดำเนินการ เข้าด้านใน จึงทำ ให้ผู้ พิชิตที่น่า กลัวเข้า มาใน
บอสส่ง ผลให้ ผู้พิชิต ที่น่า กลัวถูก ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด

โนห์ถูกระงับ

เมื่อตัด สินใจ เรื่องการ ลงโทษ เสนาบดี คำนึง ถึงบัน ทึกของ เขาข้อ อ้างความ ผิดระดับ
ของการ แทรกแซง และความ ประมาท และการยื่น ข้อเสนอ จากจ็อก กี้โนห์

ที่เขา มีส่วน ร่วมใน การขี่ ในการประชุม การแข่ง ขันที่ สิงคโปร์ใน วันเสาร์ที่ 30 มก ราคม
2564 จ็อกกี้โนห์ ถูกระงับ ไม่ให้ ขี่ในการ แข่งขัน

โดยมี ผลตั้ง แต่วัน อาทิตย์ที่ 31 มกรา คมพ.ศ. 2564 ถึงวัน อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ทั้งสอง วันรวม อยู่ด้วย (หนึ่งวัน แข่งที่ สิงคโปร์) และ ดูบอลสด

ได้รับคำแนะนำ ถึงสิทธิในการ อุทธรณ์ของ เขาการแข่งขันที่ 8

ซีซี หว่องผู้ ขับขี่ของ ความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว รับสาร ภาพใน ข้อหาขี่รถ โดยประ มาทภาย
ใต้กฎ เอ็มอาร์เอ ข้อ 44 (9) ในการ เข้าใกล้ 150 เมตร

เขาได้ บังคับ ม้าของ เขาออก ไปด้านนอก และรอบ ๆ ส้นเท้าของ ได้รับมัน ทั้งหมด ซึ่งอ่อน
กำลังลง เมื่อล้าง โธมัส เดลาโก ไม่เพียงพอ

โนห์ถูกระงับ

ซึ่งได้ รับการ ตรวจสอบอย่าง เข้มงวด เมื่อตัดสิ นใจ เรื่องกา รลงโทษ เสนาบดี คำนึง ถึง
บันทึกของ เขาข้ออ้าง ความผิดระดับ ของการ แทรกแซง และความ ประมาท เลินเล่อ และ
ข้อเสนอ โนห์ถูกระงับ

จาก จ็อกกี้วงศ์ ที่เขามี ส่วนร่วม ในการขี่ ในการ ประชุม การแข่งขัน ที่สิงคโปร์ ในวัน เสาร์ที่
30 มก ราคมพ.ศ. 2564

จ็อคกี้ หว่องถูก ระงับไม่ ให้ขี่ใน การแข่งขัน โดยมีผล ตั้งแต่วัน อาทิตย์ที่ 31 มกรา คมพ.ศ.
2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทั้งสอง วันรวม อยู่ด้วย วันแข่ง สิงคโปร์หนึ่งวันและได้ รับคำ แนะนำ ถึงสิทธิ์ ในการ อุทธรณ์ ของเขา วอล์คเกอร์โลแกน กีฬาขี่ม้า