ม้าแข่งล้มตาย โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

ม้าแข่งล้มตาย สมาคมกีฬาขี่ม้า ขอรอดูสถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคกาฬโรค แอฟริกา
ในม้า อีกเล็กน้อย เพื่อเตรียมประกาศ ขยายเวลาให้ หยุดการแข่งขันขี่ม้า ในประเทศเพิ่ม
เติม จากเดิม ที่สมาคมฯ ลงนามไปแล้ว

เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ ของภาครัฐ ที่ประกาศไว้ ห้ามเคลื่อน
ย้ายม้า เป็นเวลา 90 วัน สมาคมกีฬา ม้าแข่งไทย ได้เฝ้าติดตาม สถานการณ์การ ป่วยและ
การล้มตาย ของม้าแข่ง อย่างต่อเนื่อง

ม้าแข่งล้มตาย

และได้รับ การแจ้งข่าว การป่วย และล้มตาย ของม้า แข่งทุกวัน ดังนั้นสมาคม กีฬาม้าแข่ง
ไทย จึงส่งสัตวแพทย์ เข้าไปใน คอกม้าและฟาร์ม ม้าที่มีการ ระบาดของโรค ทั้งนี้ เพื่อตรวจ
สอบ ให้ความรู้ และความ เข้าใจ

ในการจัดการ ควบคุมและป้องกัน การแพร่กระจาย ของโรคแก่ผู้ เลี้ยงม้าและ เจ้าของม้า
โดยดำเนินการ ให้คำแนะนำ ที่ถูกต้อง ต่อผู้เลี้ยงม้า และเจ้าของม้า เพื่อความ เข้าใจที่ถูก
ต้อง

รวมถึงการเจาะ เก็บเลือดเพื่อ ส่งตรวจโรคโดย จะนำผลที่ ได้มาวิเคราะห์ ความสามารถใน
การจัดการ การแพร่ระบาด ของโรคใน ฟาร์มนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ในการเพิ่ม ประสิทธิ
ภาพในการ ป้องกันโรค ให้ดียิ่งขึ้น

จากการลงพื้น ที่ของสัตวแพทย์ พบว่ามีฟาร์มม้าและคอกม้า

หลายแห่งได้ ดำเนินการทำ ระบบควบคุมและ ป้องกันโรค ในฟาร์มแล้ว แต่อีกหลายแห่งที่
ยังมีความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน และยังดำเนินการ ป้องกันไม่ ครบถ้วน สัตวแพทย์ สมาคม
กีฬาม้าแข่งไทย ดูบอลสด

ได้มีการแจ้งให้ ทราบและ แนะนำ ให้เข้าใจถึง ความสำคัญของ การดำเนิน การทำแบบ
ควบคุมและป้อง กันโรคในคอกม้า และในฟาร์มม้า ดังกล่าวแล้ว สมาคมกีฬา ม้าแข่งไทย
เป็นกำลังใจ ให้กับฟาร์มม้าและ คอกม้าแข่งทุกที่ รวมถึงกลุ่มม้าอื่นๆ

ในประเทศไทยด้วย อะไรที่สมาคม กีฬาม้าแข่งไทย สามารถให้ ความช่วยเหลือ ได้ทาง
สมาคมกีฬา ม้าแข่งไทย จะดำเนินการช่วย เหลืออย่างเต็ม ความสามารถ ด้านนายนารา
เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคม กีฬาขี่ม้าแห่ง ประเทศไทย ม้าแข่งล้มตาย

ม้าแข่งล้มตาย

กล่าวว่า ในส่วนของ สมาคมกีฬา ขี่ม้า ฯ ขอรอดู สถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคกาฬโรค
แอฟริกาในม้า อีกเล็กน้อย เพื่อเตรียมที่ จะประกาศขยาย เวลาให้หยุด การแข่งขัน ขี่ม้าใน
ประเทศเพิ่มเติม จากเดิมที่ สมาคมฯ ลงนามไปแล้ว ให้งดแข่งขัน

เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ ของภาครัฐ ที่ประกาศไว้ ห้ามเคลื่อน
ย้ายม้า เป็นเวลา 90 วัน  แม้สมาคม จะเป็น เจ้าภาพ จัดราย การระดับนานา ชาติใน
ประเทศไทย อีกครั้งช่วง ปลายปีนี้ ประมาณ 6 รายการ แต่จะไม่ ประมาท จะเฝ้า ระวังคอย

ติดตาม สถานการณ์ เรื่องดังกล่าว อยู่อย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องที่มี การกังวลว่า จะส่งผลถึงม้า
ของนักกีฬาไทย ที่จะไป แข่งขัน กีฬาโอลิมปิก หรือไม่ ในเรื่องนี้ ม้าของนัก กีฬาไทย อยู่ใน
ต่างประเทศ ก่อนที่โรค นี้จะระบาด ดังนั้นจึง ไม่เกี่ยวข้อง ออลเอเชีย | กีฬาขี่ม้า